Statut Hefaistonu

Statut Hefaistonu

 

Mezinárodní setkání uměleckých kovářů

na hradě Helfštýně

vydaný k 1. 1. 2007

 

 

Záměrem vzniku setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně v roce 1982 byla konfrontace návštěvníků hradu s tímto uměleckým řemeslem.
Základní myšlenka, tj. popularizace uměleckého kovářství a zprostředkování pravidelných kontaktů uměleckých kovářů z celého světa, je hlavním
motivem pořádání všech ročníků a zůstává i nadále. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zřizovatele Muzea Komenského a dalším organizačním
úpravám, je tímto statut Hefaistonu aktualizován.

 

I. 

Hlavním pořadatelem Hefaistonu je Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace. Spolupořadateli jsou agentury zajišťující sponzorskou podporu akce.

Místo konání:             Hrad Helfštýn

Termín konání:           Každoročně, vždy poslední celý srpnový víkend.

Rozsah akce:              Hefaiston – den pro kováře (pátek) s účastí veřejnosti (sobota, neděle)

Program:                     1. Výstava dovezených exponátů

                                   2. Demonstrace kovářské tvorby

                                   3. Seminář (referáty, informace, nabídka výrobních podniků)

 II.

Muzeum zajišťuje instalaci exponátů.
Muzeum zajišťuje ubytování podle požadavků účastníka.
Ubytování hradí účastník.
Dovoz exponátů zajišťuje účastník.
Hefaistonu se mohou zúčastnit dílny, firmy i jednotlivci praktikující v oboru, studenti i absolventi středních a vysokých uměleckých škol.
Každé řádně přihlášené dílo má nárok na vystavení. Není zřízen institut výběrové komise.
Hefaistonu se mohou zúčastnit vybrané firmy nabízející své výrobky pro kovořemeslníky v rámci semináře i prezentace
svých výrobků před hradem.
 

III.

Na základě řádně vyplněné přihlášky obdrží účastník pozvánku. Nově přihlášený účastník bude zařazen do kartotéky a následující roky
obdrží pozvánku automaticky. V případě, že účastník v průběhu tří let neprojeví o Hefaiston jakýkoliv zájem, bude z adresáře vyškrtnut.
Pozvánka držiteli poslouží jako volná vstupenka do hradu.
S pozvánkou obdrží účastník parkovací kartu. Aktivní účastník (vystavující, demonstrující, porotce) má nárok na příjezd na louku před hrad,
eventuálně do hradu na dobu nezbytně nutnou pro vyložení a náklad exponátů, publikací, nářadí. Parkování automobilů na vyhrazeném
parkovišti Obecního úřadu Týna n. B.
Zahraniční účastníci obdrží s pozvánkou potvrzení pro celníky o účelu převážených děl a nářadí.
Po zaplacení poplatku v informačním středisku obdrží účastník potvrzení o zaplacení a propagační materiály
(časopis z Hefaistonu z minulého ročníku, plakáty …)
Doprovod účastníka (rodinný příslušník apod.) si zakoupí běžnou vstupenku v pokladně a po předložení v informační středisku
obdrží jmenovku pro pobyt v areálu hradu v průběhu celé třídenní akce.
Studenti z oboru mají po předložení průkazky účast zdarma.
 

IV.

Hefaiston je soutěžní přehlídkou uměleckého kovářství.
Hodnocení provádí dvoustupňová porota. Širší porotu tvoří cca 15 členů z přítomných odborníků, teoretiků a praktiků,
kteří dodají podklady pro hodnocení užší porotě, kterou jmenuje ředitel Muzea Komenského v Přerově. Užší porota je z pravidla pětičlenná.
Účastníci se plně podřizují svobodnému rozhodnutí poroty. Jakékoli odvolání právní cestou proti rozhodnutí poroty je vyloučeno.
Při nedodržení časového termínu instalace, nebude vystavené dílo porotou hodnoceno.
Pořadatel má právo zveřejnit a prezentovat všechny práce na výstavách, v tisku, publikacích a má právo zveřejnit dokumentaci.
Porota hodnotí exponáty v následujících kategoriích:
a)      Klasické umělecké kovářství.

b)      Sochařská tvorba a komorní plastika.

c)      Šperky.

d)     Zbraně.

e)      Damascénské práce.

f)       Kovolitecké práce.

Ve stejných kategoriích jsou samostatně hodnoceny studentské a učňovské práce. Samostatně jsou hodnoceny také demonstrované práce.

Ve všech kategoriích porota udělí 1. – 3. cenu. Práce lze také ocenit mimořádnou cenou eventuálně čestným uznáním.
V případě nedostatečného zastoupení v určitých kategoriích nemusí být všechny ceny uděleny.
Všichni vystavující a demonstrující obdrží diplom za účast.
Všichni demonstrující kováři obdrží samostatný diplom a odznak – stříbrnou kovadlinku.
Díla vykovaná na Hefaistonu budou ponechána Muzeu Komenského v Přerově, p. o.
a stanou se součástí sbírky uměleckého kovářství podle následujícího klíče:

a)      Do sbírky budou zařazeny všechny oceněné práce.

b)      Kurátorem sbírek uměleckého kovářství budou na zařazení vybrána další demonstrovaná díla.

c)      Do sbírky bude zařazeno automaticky dílo autora, který se demonstrací účastní poprvé.

d)     Ostatní práce budou dány k dispozici Muzeu Komenského, p. o. jako předměty pro obdarování osob při
různých významných příležitostech (např. jubilejní návštěvník, za spolupráci apod.)